شناسنامه

 1.  در اجرای تبصره (1) ماده 36 ثبت احوال، ترجمه شناسنامه اشخاص بالای 15 سال کامل بدون داشتن عکس قابل تصدیق نمی‌ باشد.
 2. -ترجمه وقایع و توضیحات شناسنامه که ممهور به مهر ثبت احوال یا دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و یا کنسولگری های ایران در خارج از کشور باشد، قابل تصدیق است.
 3. چنانچه ترجمه شناسنامه حاوی اطلاعات و توضیحاتی غیر از موارد مقرر در ماده 36 ثبت احوال باشد، در صورتی قابل ترجمه و تصدیق است، که در قسمت توضیحات مهر و امضاء ثبت احوال درج  شده باشد. این امر مانع از استعلام توسط مترجم یا اداره تصدیق اسناد نمی باشد.
 4. چنانچه در صفحات و توضیحات شناسنامه واقعه ای درج نشده باشد، مترجم موظف است فاقد اطلاعات بودن صفحات را به زبان مقصد ذکر کند.
 5. ترجمه شناسنامه افراد متوفی در صورت درج واقعه فوت و مهر و امضاء ثبت احوال قابل تصدیق می‌باشد.
 6. ترجمه شناسنامه  های افراد متوفی که قبل از سال 1368 صادر و تعویض نشده اند، در صورت درج واقعه فوت قابل تصدیق می‌ باشد.
 7. در صورت صدور شناسنامه المثنی قید عبارت المثنی بودن شناسنامه در ترجمه و گواهی آن توسط مترجم الزامیست.

کارت ملی

 1. ترجمه کارت ملی با ارحراز اصالت از طریق سامانه سمت  قابل  تصدیق است.
 2. ترجمه برگه هویت (پیش صدور کارت ملی) و گواهی تصدیق شماره ملی صادره از ثبت احوال همراه با شناسنامه قابل تصدیق می‌باشد.
 3. در صورت احراز  وفات صاحب کارت ملی از طریق درج مهر وفات یا ذکر واقعه فوت در شناسنامه،  قید فوت صاحب سند در ترجمه الزامی است.
 4. در خصوص کارت ملی قدیمی ذکر تاریخ اعتبار در ترجمه الزامیست.

سند ازدواج یا رونوشت

 1.  ترجمه اصل سند ازدواج و یا رونوشت مصدق آنها که توسط دفترخانه رسمی ازدواج تنظیم کننده سند تصدیق شده باشد، با ارائه شناسنامه یکی از زوجین که واقعه ازدواج که در آن ثبت شده،است یا  گواهی ثبت احوال قابل تصدیق است.
 2. در مواردی که یکی از زوجین در خارج از کشور اقامت داشته باشد و ارائه اصل شناسنامه مقدور نباشد، ارائه تصویر شناسنامه هر یک که توسط مامورین کنسولی تصدیق شده باشد یا گواهی ثبت احوال جهت ترجمه و تصدیق، قابل استناد است.
 3. در مورد اتباع خارجی، ترجمه گواهی‌های ازدواج صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قابل تصدیق می‌باشد.
 4. ترجمه گواهی های ازدواج یا طلاق ایرانیان یا اتباع خارجی صادره از وزارت کشور با ارائه شناسنامه فرد ایرانی یا گواهی سجلی که واقعه ازدواج در آن ثبت شده باشد  قابل تصدیق می‌باشد. در صورت عدم دسترسی به شناسنامه فرد ایرانی استعلام از وزارت کشور یا ثبت احوال کفایت می کند.
 5. ترجمه گواهی ثبت ازدواج اتباع خارجی در دفاتر اسناد رسمی ایران  پس از احراز اصالت از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد قابل تصدیق است.
 6. ترجمه اقرار به زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد، با ارائه شناسنامه یا گواهی سجلی یکی از زوجین  که واقعه ازدواج در آن ثبت شده است، قابل تصدیق است.
 7. ترجمه گواهی ازدواج موقت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، با ارائه شناسنامه یا گواهی سجلی یکی از زوجین  که واقعه ازدواج در آن ثبت شده است، قابل تصدیق است.
 8. ترجمه سند ازدواج که منجر به طلاق شده باشد، با ذکر واقعه طلاق توسط دفتراسناد رسمی در ستون توضیحات با ارائه اصل شناسنامه یا گواهی سجلی قابل تصدیق است.

سند طلاق

 1. ترجمه سند طلاق، رونوشت و یا تصویر برابر اصل آن که توسط دفترخانه رسمی طلاق صادر کننده آن تصدیق شده باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین که واقعه طلاق در آن ثبت شده است قابل تصدیق است.
 2. ترجمه حکم طلاق میان اتباع خارجی مقیم ایران و یا میان اتباع خارجی و  ایرانی که  در دادگاههای ایران صادر شده پس از استعلام از مراجع قضائی و با ارائه تاییدیه از وزارت کشور قابل تصدیق است.
 3. ترجمه سند طلاق،رونوشت و یا تصویر برابر اصل آن، در صورت حذف واقعه طلاق در شناسنامه، با ارائه گواهی از ثبت احوال مبنی بر طلاق قابل تصدیق است.
 4. ترجمه گواهی رجوع صادره از دفاتر رسمی ازدواج یا طلاق یا دادگاهها با قید در شناسنامه قابل تصدیق است.
 5. ترجمه احکام طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاهها، با ساتعلام تایید اصالت از مرجع قضائی یا اعلام بلامانع بودن ترجمه از مراجع قضائی قابل تایید است.

سند مالکیت تک برگی

ترجمه سند مالکیت، آخرین نقل و انتقال، رهن، فک رهن، بازداشت و رفع بازداشت آن که ممهور به مهر ثبت اسناد و املاک کشور باشد قابل تصدیق است. در صورت نقل و انتقال متعدد و یا درمواردیکه یک یا چند نقل وانتقال مورد تقاضای متقاضی ترجمه باشد مترجم باید در ترجمه خود تصریح کند که جزء از سلسله نقل و انتقالات است و قبل و بعد آن نیز نقل و انتقالاتی وجود داشته است.

سند مالکیت دفترچه ای

ترجمه سند مالکیت، آخرین نقل و انتقال، رهن، فک رهن، بازداشت و رفع بازداشت آن که ممهور به مهر ثبت اسناد و املاک کشور باشد قابل تصدیق است. در صورت نقل و انتقال متعدد و یا درمواردیکه یک یا چند نقل وانتقال مورد تقاضای متقاضی ترجمه باشد مترجم باید در ترجمه خود تصریح کند که جزء از سلسله نقل و انتقالات است و قبل و بعد آن نیز نقل و انتقالاتی وجود داشته است.

قرارداد

 1. ترجمه قراردادهای شرکتهای بخش دولتی با مهر و امضاء و نامه درخواست  شرکت مربوطه مبنی بر درخواست تصدیق ترجمه قابل تصدیق است.
 2. ترجمه قراردادهایی که در سند واحد نوشته شده اند، با امضاء دو طرف قرارداد قابل تصدیق است.
 3. ترجمه قراردادهای شرکت­ها و موسسات غیر دولتی و اشخاص حقوقی همراه با مهر و امضای آن شرکت و ارائه روزنامه رسمی قابل تصدیق است.
 4. ترجمه قراردادهایی که بین شرکت­های غیر دولتی که هر دو طرف قرارداد ایرانی بوده و به زبان غیر فارسی در ایران تنظیم شده باشد قابل تصدیق نیست مگر به درخواست یک مرجع رسمی مانند: نهادهای دولتی، حکومتی یا مراجع قضایی.
 5. ترجمه در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد خارجی و در ایران تنظیم شده باشد­، قرارداد تنظیمی با مهر و امضاء اتاق بازرگانی قابل تصدیق است.
 6. ترجمه قرارداد های مربوط به شرکتهای فعال در حوزه گردشگری با تصدیق سازمان میراث فرهنگی و یا وزارت راه و شهر سازی قابل تصدیق است.
 7. ترجمه قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات  با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل تصدیق است.

الحاقیه قرارداد

 1. ترجمه قراردادهای شرکتهای بخش دولتی با مهر و امضاء و نامه درخواست  شرکت مربوطه مبنی بر درخواست تصدیق ترجمه قابل تصدیق است.
 2. ترجمه قراردادهایی که در سند واحد نوشته شده اند، با امضاء دو طرف قرارداد قابل تصدیق است.
 3. ترجمه قراردادهای شرکت­ها و موسسات غیر دولتی و اشخاص حقوقی همراه با مهر و امضای آن شرکت و ارائه روزنامه رسمی قابل تصدیق است.
 4. ترجمه قراردادهایی که بین شرکت­های غیر دولتی که هر دو طرف قرارداد ایرانی بوده و به زبان غیر فارسی در ایران تنظیم شده باشد قابل تصدیق نیست مگر به درخواست یک مرجع رسمی مانند: نهادهای دولتی، حکومتی یا مراجع قضایی.

وکالتنامه

 1. وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سر دفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تایید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تائید دفترخانه در خصوص عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است.
 2. وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلا اشکال و قابل ترجمه و تایید است بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تایید نبوده و نیاز به رای دادگاه دارد.
 3. همچنین وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور ، قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

گواهی دوره اموزشی

 1.  ترجمه اصل گواهی‌های آموزشی ضمن خدمت صادر شده از سوی مراجع دولتی، دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی با داشتن مهر و امضاء قابل تصدیق است.
 2. ترجمه اصل گواهی‌های آموزشی‌ دوره‌‌ای و یا ساعتی در صورتی قابل تصدیق است که در متن آن مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش‌های آزاد وزارتخانه مذکور مهر و امضاء شده باشد.
 3. ترجمه گواهی‌های صادر شده از مؤسسات مجاز غیر دولتی با ارائه مجوز آموزش مؤسسه قابل تصدیق است.
 4. ترجمه گواهی‌های صادر شده از شرکتهای خصوصی مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی با ارائه روزنامه رسمی یا تصویر مصدق روزنامه رسمی که فعالیت آموزشی شرکت در آن قید شده باشد قابل تصدیق است.